Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

МОНГОЛ ОРНЫ ГЕОЭКОЛОГИЙН АСУУДАЛ 2009

Сэлэнгэ аймгийн Тужийн нарс ба түүний орчмын газар нутаг нь ой ургамалжилтын мужлалаар Өмнөд өвөр байгалийн ой-ургамалжилтын муж, баруун Хэнтийн хошуунд хамрагдана. Тужийн нарсан ой нь 80.5 мянган га талбайг эзлэн оршдог. Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт улсын мод бэлтгэл, мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн 70 орчим хувийг төвлөрүүлэн гүйцэтгэж байжээ. Судалгаанд хамрагдаж буй Тужийн нарсны бүс нутаг нь олон удаагийн давталттай, их хэмжээний талбайг хамарсан ойн түймэр, хууль бус ашиглалтын нөлөөгөөр хүчтэй доройтолд оржээ. Тужийн нарсыг нөхөн сэргээх үйл явц 1973 оноос эхлэлтэй бөгөөд өнөөг хүртэлх хугацаанд 17 мянган га талбайд ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн мэдээ бий. Цаашид тус бүс нутагт ойжуулалтаар тарьсан таримал ойн амьдралт, моддын өсөлтийн явцыг үнэлэх, ойжуулалтын тохиромжтой нягтшилыг тогтоох, ойжуулалт хийх тохиромжтой хугацааг тодорхойлох, таримал ойн өсөлтөнд нөлөөлөх цаг уурын зарим хүчин зүйлийн хамаарлыг ...

2009 оны хэвлэлт, №08

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

Газарзүйн шинжлэх ухааны доктор, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн...
...
Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, нуур судлаач, дэд...
...
Хорьдугаар зууны нэрт эрдэмтэн, Монгол Улсын төрийн шагналт НАМГА...
...
ЭРДЭМТНИЙ БУЛАН
...
ОРХОНЫ ХӨНДИЙН ХҮЛЭРТ НАМАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛ...
Э.Должинсүрэн С.Энх-Амгалан ...
СУУРИН ГАЗРЫН ҮҮРЭГТ ҮЗҮҮЛЭХ УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ...
Б.Батбуян А.Золзаяа ...
ТЭЭВРИЙН УРЬДАЧ НӨХЦӨЛИЙГ СУДЛАХ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛД
Д.Базаргүр Г.Урантамир ...
МАЛЧИН ӨРХИЙН СУУРЬШИЛД НӨЛӨӨЛӨХ ГАЗАРЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Д.Базаргүр Ц.Отгонхүү ...